Friday, 14/08/2020 - 22:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hải Đình

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

       PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 

 

Số: 71 /KH- TTHHĐ                               Hải Đình, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

 KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG TRƯỜNG HỌC

 

                                                  NĂM HỌC 2017 - 2018

  

           

      Căn cứ  Kế hoạch số 739/PGDĐT ngày 27/ 12/ 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020;

 

    Căn cứ công văn số 463/PGDĐT ngày 14/ 8/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Đồng Hới về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong trường học năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Hải Đình xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong trường học năm học 2017-2018 như sau:

   I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

   1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh.

- Gắn việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị với phong trào xây dựng cơ quan, trường học văn hóa, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, với nội dung thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như hành động về thực hiện nếp sống văn minh trong trường học và thực hiện văn minh đô thị.

 2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức cho tất cả học sinh được tham gia tạo nề nếp, thói quen trong ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và mọi người; thu hút sự quan tâm, tham gia và phối hợp của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên thể hiện rõ bằng những việc làm, hành động cụ thể, xây dựng uy tín bằng đạo đức và phong cách làm việc, giao tiếp, ứng xử.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường

1.1.Đối tượng:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh Trường TH Hải Đình.

1.2. Nội dung tuyên truyền:

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/4/2016 của Thành ủy về xây dựng văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 521/KH-UNND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 739/PGD ngày 27/12/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nội dung thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, luật giao thông đường bộ; các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa; Quy ước ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; gương người tốt, việc tốt trong ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, trong tham gia các hoạt động; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện trật tự đô thị, văn hóa giao thông,…

1.3. Hình thức tuyên truyền:

* Tuyên truyền bằng băng cờ khẩu hiệu: 

Trong khuôn viên nhà trường treo các băng rôn với nội dung:

- Hãy nói lời hay và hành động bằng cử chỉ đẹp.

- Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự là tôn trọng bản thân và mọi người

Bảng nội dung: Quy ước ứng xử văn hóa trong nhà trường treo ở phòng Hội đồng và khu vực hoạt động trung tâm.

* Tuyên truyền thông qua các hoạt động khác:

- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, lồng ghép trong dạy học, giáo dục; tập san, thông báo trên bảng tin, các buổi Tuyên truyền măng non của Đội, bài viết trên Website của trường và của Phòng Giáo dục &Đào tạo.

- Tổ chức truyền thông thông qua tọa đàm, giao lưu, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, thông qua các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, hoặc thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

2. Nội dung và hình thức tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị:

2.1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

- Thực hiện trang trí lớp học đẹp, thân thiện đảm bảo tính mỹ thuật, tính sáng tạo, có tác dụng giáo dục.  Đẩy mạnh xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổ chức hoạt động tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch - đẹp hơn; tuyên truyền, giới thiệu các công trình văn hóa, di tích lịch sử của địa phương với bạn bè.

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh bếp ăn bán trú.

- Thực hiện quy ước ứng xử văn hóa trong nhà trường; Cán bộ giáo viên và nhân viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên hút thuốc lá trong nhà trường, không được uống rượu bia trước, trong giờ làm việc và giờ lên lớp.

Thông qua các hoạt động trên nhằm tạo môi trường thân thiện để kích thích, thu hút học sinh, giáo viên, học sinh thêm yêu trường, yêu lớp,yêu quê hương đất nước. Từ đó để mỗi học sinh, mỗi thầy cô giáo thường xuyên tự rèn luyện mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn.

 2.2. Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, ứng xử:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đề cao lối sống văn hóa, giao tiếp ứng xử văn minh của mỗi cá nhân trong gia đình, trong cộng đồng dân cư, tại trường học và nơi công cộng. Tổ chức các hoạt động cụ thể để rèn luyện:

2.2.1. Đối với nhà trường:

     + Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ - BGDĐT ngày 16/4/2008 về việc Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

     + Xây dựng Quy ước ứng xử văn hóa trong nhà trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc.  

+ Tổ chức mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký một nội dung phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nhà trường.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trong đó tập trung nội dung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người thầy Mẫu mực - Tận tụy - Sáng tạo.

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đạo đức lối sống, hình thành nề nếp, thói quen ứng xử có văn hóa trong học sinh, tạo môi trường giao tiếp ứng xử linh hoạt; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh...., góp phần xây dựng niềm tin phấn khởi cho học sinh khi đến trường.

+ Đổi mới nội dung sinh hoạt tập thể Chào cờ.

+ Các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động NGLL sáng tạo, nội dung phong phú.

+ Xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình hoạt động: Em vui học cùng thiên nhiên.

2.2.2. Đối với CB, GV, NV:

     + Thực hiện nghiêm túc Quy định về nếp sống văn minh đô thị trong CB, GV, NV của đơn vị trong sinh hoạt và giao tiếp.

+  Có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, năng động, sáng tạo trong công tác, phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng trước yêu cầu đổi mới của ngành, chú trọng dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

+ Trang bị cho học sinh kỹ năng giao tiếp, ứng xử, biết kính trọng thầy cô giáo, lễ phép với mọi người.

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan; nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình, đấu tranh tích cực với nạn tham nhũng, lãng phí của công và các hiện tượng tiêu cực khác.

+ Chủ động xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, phấn đấu theo chuẩn Nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh phù hợp với đối tượng, năng lực, nhiệm vụ được phân công.

+ Nêu gương người tốt việc tốt thông qua các hoạt động để học sinh học tập và làm theo; Phối hợp tốt với phụ huynh giáo dục lối sống văn minh học sinh: Thường xuyên trao đổi thông tin, ghi hình sản phẩm của học sinh về các hoạt động ở trường cũng như ở nhà để động viên, khích lệ học sinh kịp thời.

2.2.3. Đối với học sinh:

 Thực hiện tốt nội quy nhà trường; Quy ước ứng xử văn hóa học đường. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử; biết kính trọng thầy cô giáo, lễ phép với mọi người. Rèn luyện và phát huy tốt các phẩm chất và năng lực. Học sinh rèn luyện nếp sống văn minh thông qua dạy học các môn học và hoạt động giáo dục. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 học chương trình giáo dục kỹ năng sống nhà trường xây dựng. Sử dụng hiệu quả việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh, tài liệu sống đẹp.

   2.3. Xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ; Xây dựng An ninh trật tự trường học.

      Nghiêm túc thực hiện chương trình giảng dạy Giáo dục ATGT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học, qua hoạt động ngoại khóa của lớp, khối, sinh hoạt tập thể, qua tiết GDKNS và các hoạt động chung của nhà trường.

Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

Tổ chức các sân chơi về ATGT như: Lớp học ATGT tý hon qua hình thức rung chuông vàng....; Vượt chướng ngại vật; Em cùng bạn Đua thuyền; Thi ghép hình..

2.4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, tuyên dương khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt về thực hiện nếp sống văn minh.

Nêu gương người tốt, việc tốt thông qua các hoạt động: sinh hoạt lớp, sinh hoạt chào cờ, sơ kết, tổng kết; thông qua hội họp, sinh hoạt chuyên môn, bảng tin Liên đội..

Tổ chức sơ kết đánh giá cuối kỳ 1 và tổng kết cuối năm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

+Văn phòng: Chuẩn bị khẩu hiệu, bài viết tuyên truyền, bài viết các hoạt động lên Website trường, báo cáo kế hoạch thực hiện văn minh đô thị trong trường học năm học 2017-2018 bằng văn bản tại đồng chí Trương Minh Hương trước ngày 25/8/2017. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động; phần thưởng động viên khen thưởng.

  +Chuyên môn: Xây dựng và chỉ đạo hoạt động dạy học GDKNS, hoạt động NGLL.

  + Các tổ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động tại khối lớp, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hoạt động toàn trường, gửi tin bài hoạt động của khối qua Email: thhaidinh@donghoi.edu.vn

      + Đội: Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các sân chơi bổ ích.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện nếp sống Văn minh đô thị trong trường học năm học 2017-2018, yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận liên quan nghiên cứu để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.  

 

              Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                                 (đã kí)

-Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

-Ban GH(để chỉ đạo);

 -Lưu: VP                                                                                      Hà Thị Kim Thu

Bài tin liên quan