Friday, 14/08/2020 - 20:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hải Đình

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng văn minh đô thị trong trường học năm 2019

   PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÌNH                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Số: 81 /KH-THHĐ                                                                     Hải Đình, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

THÁNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2019

 

 

          Căn cứ Kế hoạch số 84/KH- PGD ngày 20/02/2019 của Phòng GD về việc tổ chức các hoạt động tháng văn minh đô thị trong trường học năm 2019;

           Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Hải Đình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng văn minh đô thị trong trường học năm 2019 như sau :

   I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành “Thành phố du lịch”.

- Kết hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động tháng văn minh trong trường học với các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019), kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), chào mừng Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới.

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như hành động về thực hiện nếp sống văn minh trong trường học và thực hiện văn minh đô thị.

 2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức cho tất cả học sinh được tham gia tạo nề nếp, thói quen trong ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và mọi người; thu hút sự quan tâm, tham gia và phối hợp của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Các hoạt động  hưởng ứng tháng văn minh đô thị trong trường học được tổ chức từ ngày 22/3 đến 22/4/2019.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường

1.1. Đối tượng:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh Trường TH Hải Đình

1.2. Các hoạt động tuyên truyền:

* Tuyên truyền bằng băng cờ khẩu hiệu: 

Chọn 2 khẩu hiệu: (Hoàn thành chậm nhất 20/3/2019)

- Mỗi người dân thành phố Đồng Hới luôn ứng xử văn hóa - hành động văn minh! (Treo trước cổng trường)

- Ứng xử lịch sự, thân thiện, tôn trọng mọi người là thể hiện phong cách của người văn minh! (Treo ở sân trường)

* Tuyên truyền thông qua các hoạt động khác:

- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong dạy học, giáo dục; tập san, thông báo trên bảng tin, các buổi Tuyên truyền măng non của Đội, bài viết trên Website của trường và của Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Tổ chức lồng ghép vào Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” nhân kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-  Tổ chức các hoạt động: Trò chơi, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giao lưu, sinh hoạt câu lạc bộ, ...

- Nội dung tuyên truyền: Các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quy ước ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; gương người tốt, việc tốt trong ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, trong tham gia các hoạt động.

2. Tổ chức Hội thi “Học sinhTiểu học Hải Đình với nếp sống văn minh đô thị”

* Địa điểm: Tại sân trường

* Thời gian:  Khai mạc: Thứ 2 ngày 25/3/2019.

* Thành phần tham gia:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp

- Đại diện UBND phường

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường

* Nội dung và hình thức tổ chức:

Tổ chức Hội thi dưới hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần:

- Thi rung chuông vàng:

+ Tại lớp: 100% học sinh tham gia, nội dung các tổ chuyên môn tự thiết kế (Hoàn thành trước 23/03/2019)

+ Tại trường: Học sinh khối 4 + 5: Mỗi lớp chọn 15 học sinh tham gia.

          - Bốc thăm câu hỏi xử lý tình huống: Dành cho học sinh khối 3; 4; 5.

          - Sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền: Mỗi khối một tiểu phẩm diễn trong thời gian không vượt quá 7 phút.

3. Các hoạt động hưởng ứng tháng văn minh đô thị trong trường học

- Tại lớp: Thi kể chuyện về giáo dục đạo đức lối sống, ứng xử văn minh: 100%  học sinh tham gia, chọn 2 mẫu chuyện hay có giá trị kể trước toàn trường. (Hoàn thành tuần 31). Tổ chức hoạt động trại đọc. Mỗi khối chọn 1 lớp và 1giáo viên chủ nhiệm thể hiện, hoàn thành trước ngày 22 tháng 4 năm 2019.

- Các khối tổ chức hoạt động GDNGLL: Tổ chức các trò chơi, Thi Rung chuông vàng, Tổ chức tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa... Tổ chức hoạt động giao dục ATGT, hoạt động  chào mừng kỷ niệm này thành lập Đoàn, giai phóng Miền Nam thống nhất đất nước... Thông qua những hoạt động đó để giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, ý thức khi tham gia hoạt động chung tập thể...

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, tạo khuôn viên trường lớp xanh sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Trang trí trường lớp đảm bảo mỹ thuật và có tác dụng giáo dục.

- Thực hiện quy ước ứng xử văn hóa trong nhà trường; Cán bộ giáo viên và nhân viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Các lớp, khối chủ động tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo không  khí vui tươi phấn khởi, hào hứng cho học sinh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          + Văn phòng: Chuẩn bị khẩu hiệu, bài viết tuyên truyền lên Website trường, báo cáo về phòng kết quả tổ chức “Tháng văn minh đô thị trong trường học” năm 2019 bằng văn bản và qua Email: minhhuong@donghoi.edu.vn trước ngày 30/4/2019.

         + Chuyên môn: Xây dựng và chỉ đạo hoạt động dạy học hưởng ứng tuần lễ.

         + Các tổ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động tại khối lớp, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hoạt động toàn trường, gửi tin bài hoạt động của khối qua Email: thhaidinh@donghoi.edu.vn

          + Đội: Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các sân chơi bổ ích.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng văn minh đô thị trong trường học năm 2019, yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.  

 

 

          Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                       

      - Tổ trưởng CM;                                                                                                                                                       

      - Đăng trang Web trường;                                                                             (đã kí)

      - Lưu văn phòng;                                                                   

                                                                                                                    Hà Thị Kim Thu

Bài tin liên quan